نوشته‌ها

شهر مشهد بهترین نوع زعفران در ایران را در سطح بازار توزیع می کند. استان خوزستان هم همانند دیگر استان های ایران بهترین انواع زعفران مشهد را در بازار های اینترنتی و معمولی خود دارد.
مکان های گرمسیری مناسب کاشت زعفران می باشند. مکان هایی که دارای تابستان گرم و خشک و زمستان نه چندان سرد باشند، بهترین مکان ها برای کاشت این ادویه می باشد.
پیاز زعفران مدت تقریبا ۵ تا ۷ سال در خاک می ماند. به همین خاطر باید خاک قدرتمندی برای کاشت زعفران انتخاب کنیم که در این مدت بتواند مواد غذایی و معدنی مناسب را به گیاه برساند.
کاشت گل زعفران بدین صورت است که ابتدا یک ردیف چاله به عمق ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر می کنند سپس پیاز زعفران را در خاک می گذارند.
برای آبیاری این گل، به فاصله ۱۰ تا ۱۵ روز بعد از کاشته شدن باید به گل زعفران آب داد. بین ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از آبیاری ابتدایی، اولین گل های زعفران از خاک بیرون می آیند. کاشت زعفران در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد و تا اواسط یا پایان آبان ماه اولین محصول برداشت می شود.