نوشته‌ها

تجارت زعفران ممتاز ایران به کشورهای عربی

/
زعفران ایران در سطح جهان معروف و ممتاز می باشد. به همین خاطر تجارت زعفران ایرانی با تمام کشور های عربی رواج دارد و بخشی از اقتصاد ایران را بهبود می بخشد.