نوشته‌ها

قطع به یقین با توجه نمودن به طریقه تولید هر محصول که مورد نیاز مردم است، درخواهیم یافت که مواد اصلی تشکیل دهنده ی آن چه بوده و چه فواید و یا مضراتی برای بدن انسان دارد. متاسفانه اکثر محصولات برای ماندگاری نیاز به یک سری مواد افزودنی داشته که اگر برای بدن ضرر نداشته باشند مفید فایده نیز نخواهند بود.
عصاره گیاه زعفران با توجه به اینکه می تواند بعد از تولید به میزان یکسال ماندگاری داشته باشد، اما فاقد هر گونه ماده ی افزودنی جهت نگهداری بیشتر بوده و تمامی ترکیبات آن برای بدن انسان ضروری و لازم است. زعفران عمدتا در مناطقی چون قائنات، گناباد، بیرجند، تربت حیدریه تولید گردیده و زعفران این مناطق از کیفیت خوبی نیز برخوردار می باشد. طبیعتا عصاره زعفران قائنات نیز این مزیت را دارد که مرغوب بوده و عرضه آن توسط بازاریابان و کارشناسان فروش، با قیمت خوبی صورت پذیرد.